MODALITATS

» MEDIACIÓ

Concepte de mediació

S’entén per mediació aquell sistema alternatiu de resolució de conflictes i controvèrsies, en el que dues o més parts intenten voluntàriament  i per elles mateixes, aconseguir un acord amb la intervenció d’un tercer imparcial denominat mediador.

Parts en la mediació

Poden ser parts les persones físiques i jurídiques, així com les agrupacions d’interès econòmic, que es trobin en una situació de desacord, conflicte o controvèrsia tant en l’àmbit intra-organitzacional com en l’àmbit de la seva activitat o de les seves relacions empresarials, professionals o econòmic- patrimonials.

 

 

» Fact Finding

Concepte de Fact Finding

El Fact Finding és un procediment alternatiu de resolució de conflictes de naturalesa contractual, en el qual les parts acorden sotmetre les seves diferències de caràcter tècnic a l’opinió qualificada d’un expert o perit, tot i que la seva decisió no ha de ser vinculant, excepte pacte exprés en contrari de les parts.

Parts

Poden ser parts les persones físiques i jurídiques, així com les agrupacions d’interès econòmic, que es trobin en una situació de desacord, conflicte o controvèrsia tant en l’àmbit intra-organitzacional com en l’àmbit de la seva activitat o de les seves relacions empresarials, professionals o econòmic- patrimonials.

 

 

» conciliació

Concepte de conciliació

S’entén per conciliació aquell sistema alternatiu de resolució de conflictes i controvèrsies, en el què dues o més parts intenten voluntàriament  i per elles mateixes, aconseguir un acord amb la intervenció d’un tercer imparcial denominat conciliador, qui podrà fer propostes de solució.

Parts

Poden ser parts les persones físiques i jurídiques, així com les agrupacions d’interès econòmic, que es trobin en una situació de desacord, conflicte o controvèrsia tant en l’àmbit intra-organitzacional com en l’àmbit de la seva activitat o de les seves relacions empresarials, professionals o econòmic- patrimonials.