centre de resolució de conflictes empresarials
nosaltres

Des dels principis de la història, hi ha conflictes entre les persones i entre organitzacions. La forma més comuna de resoldre’ls és acudir als tribunals, per obtenir  una sentència que hi doni una resposta jurídica. Però,  es resol definitivament el conflicte? La solució satisfà  les parts? Molt sovint, no. És per aquesta raó que apareixen els ADR. Els ADR són els procediments alternatius de resolució de conflictes, en què un tercer, professional, imparcial i neutral, ajuda les parts a resoldre cada situació. Són ADR, per exemple, la mediació, el peritatge extrajudicial, conegut també com a fact finding, o la conciliació. L’acord a què arriben les parts té la mateixa validesa i la mateixa eficàcia que un contracte privat; pot ser elevat a escriptura pública davant d’un notari i també pot ser homologat judicialment per un batlle.

El Centre de Resolució de Conflictes Empresarials de la Cambra  ofereix aquests procediments per facilitar la resolució dels conflictes quan una de les parts és una organització o un membre d’una organització, o bé un treballador per compte propi o equiparable, i el conflicte té lloc en l’àmbit mercantil, civil o de l’empresa familiar. Per exemple, en conflictes entre empreses, entre personal de l’empresa, o bé entre socis.

Les parts poden acudir al Centre de Resolució de Conflictes Empresarials de la Cambra de manera privada o per derivació judicial.

Veniu al Centre de Resolució de Conflictes Empresarials i us assessorarem sobre el procediment més adequat per gestionar el vostre conflicte, de forma ràpida i flexible, per aconseguir la millor solució.