Política de privacitat

Responsable del tractament

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractada per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (en endavant, “Cambra”). La Cambra és la titular d’aquest lloc web, amb número de registre tributari D-800126-A i domicili social al carrer Prat de la Creu,8, baixos, AD500 Andorra la Vella. La Cambra és l’entitat responsable del tractament de qualsevol dada personal que ens faciliteu mitjançant la recepció dels formularis d’informació i sol·licitud que aquesta entitat posa a la vostra disposició en format paper o en aquest lloc web.

La Cambra li informa que per a qualsevol qüestió relacionada amb la Protecció de Dades, podeu contactar amb la Cambra mitjançant l’adreça electrònica dpd@ccis.ad.

 

Registre de les activitats de tractament

En compliment d’allò que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals. (en endavant, «LQPD»), i els reglaments que la desenvolupen, la Cambra us informa que qualsevol dada personal que ens faciliteu passarà a formar part del Registre de les activitats de tractament corresponents titularitat de la Cambra.

 

Finalitats del tractament, procediment i font d’obtenció de les seves dades

La Cambra pot tractar les vostres dades personals per a les finalitats següents:

  • Enviar informació sobre els cursos de formació i altres activitats formatives i informatives, i gestionar-ne les inscripcions i el funcionament. Aquesta finalitat es troba regulada al registre de les activitats de tractament de formació.

El procediment i fonts d’obtenció de les dades de caràcter personal del registre de les activitats de tractament de  formació, és de les mateixes persones interessades a través de fitxes de sol·licitud d’informació, llistes, formularis i butlletes d’inscripció a cursos i a altres activitats formatives i informatives, i també a través de la pàgina web de la Cambra.

  • Gestionar les dades relatives a l’aplicació dels processos de resolució alternativa de conflictes empresarials i d’inscripció als Registres del Centre de Resolució de Conflictes Empresarial. Aquesta finalitat es troba regulada al registre de les activitats de tractament del Centre de Resolució de Conflictes Empresarials.

El procediment i fonts d’obtenció de les dades de caràcter personal del registre de les activitats de tractament del  Centre de Resolució de Conflictes Empresarials, de la mateixa persona interessada, per mitjà del formulari de sol·licitud, per derivació d’institucions públiques i/o privades o de l’Administració de Justícia en el cas de derivacions judicials.

  • Gestió dels cobraments dels serveis prestats per la Cambra als seus clients. Aquesta finalitat es troba regulada al registre de les activitats de tractament de clients.

El procediment i fonts d’obtenció de les dades de caràcter personal del registre de les activitats de tractament de clients, és dels clients, per via directa, via telefònica, fax o per correu electrònic.

 

Destinataris, inclosos els prestadors de serveis, amb els quals es preveu transmetre les dades

Per tal de donar compliment a les finalitats esmentades a l’apartat anterior d’aquesta política de privacitat, les seves dades personals es poden transmetre als destinataris següents:

  1. Proveïdors de serveis de la Cambra que hagin de tractar les seves dades en relació amb la finalitat que es tracti, segons les instruccions i de conformitat amb la política de privacitat i altra mesura de confidencialitat i seguretat que acordi la Cambra.
  2. Al professional imparcial, per al compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el consentiment previ de la persona interessada.
  3. Entitats financeres per fer els cobraments i pagaments corresponents pels serveis prestats.

La Cambra no efectua comunicacions internacionals de dades personals.

 

Drets de les persones sobre les seves dades de caràcter personal

La Cambra li informa que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Pot comunicar-nos el dret que desitgi enviant una comunicació escrita i signada, acompanyada d’una còpia del seu document d’identificació, a l’adreça de correu electrònic dpd@ccis.ad.

 

Descripció genèrica de les mesures de seguretat tècniques i d’organització que s’apliquin al tractament del registre de les activitats de tractament de

La Cambra recull en un document intern i privat la política de seguretat. La Cambra té una xarxa interna protegida amb diferents mesures de seguretat, disposa d’accessos restringits a tota persona aliena a la Cambra, i en funció del perfil de l’usuari existeixen controls d’accés. Es fan còpies de seguretat diàries.

 

Canvis en la normativa

La Cambra, es reserva el dret a modificar la present política de privacitat amb l’objectiu d’adaptar-se a les novetats legislatives. Qualsevol modificació serà comunicada a través de la nostra pàgina web, sense perjudici del dret de les persones a reclamar el consentiment quan aquest no es considerés atorgat de conformitat a les condicions de la present política.

Aquesta política de privacitat és d’aplicació única a aquesta pàgina web i no es garanteix en els accessos a través d’enllaços a d’altres pàgines web.

 

Data d’actualització del document: 26/04/23