Tarifes
Tarifa del formulari de sol·licitud d’assessorament
La tarifa fixada per la sol·licitud de la reunió d’assessorament és de 100 euros per cada una de les parts. L’objectiu d’aquest import és sufragar les despeses de generació de l’expedient i les d’assessorament.
L’import no es retorna si les parts no continuen tramitant l’expedient o no sol·liciten cap procediment.
Tarifa de sol·licitud d’un procediment
La tarifa fixada per sol·licitar un procediment d’ADR, per cada una de les parts, és de 100 euros. Comprèn la gestió de la sol·licitud, la tramitació de l’expedient i la comunicació a les altres parts de la sol·licitud rebuda, així com la proposta de la tercera persona imparcial i també la revisió de la sol·licitud i dels requisits corresponents. Aquesta tarifa no es retorna tret que el CRCE no accepti la sol·licitud d’iniciació del procediment. En aquest cas, el CRCE retorna la meitat de l’import pagat per les parts.
Les tarifes les ha de satisfer cada part sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud corresponent.
TARIFA D’INGRÈS

100 euros (si la sol·licitud no és acceptada es retorna el 50%)

TARIFA ANUAL PER ESTAR INSCRIT AL REGISTRE

65 euros (els primers dos anys exempts de pagament)

 

Taxa de gestió del CRCE

Per l’administració de l’expedient, el CRCE cobra un mínim de cent (100) euros i un màxim de catorze mil quatre-cents (14.400) euros, que les parts han d’abonar en parts iguals, tenint en compte la quantia del procediment segons el barem següent:
TRAM MÀXIM
MÀXIM TOTAL
Fins a: 100.000 € 1% 1.000 € 1.000 €
De 100.001 a 500.000 € 0,60% 2.400 € 3.400 €
De 500.001 a 1.000.000 € 0,40% 2.000 € 5.400 €
De 1.000.001 a 10.000.000 € 0,10% 9.000 € 14.400 €
Més de 10.000.001 € 14.400 €
Quan la quantia del procediment sigui indeterminada i no es pugui quantificar pels mitjans establerts legalment, les parts han d’abonar la tarifa de gestió calculada sobre una quantia de 70.000 €.

Honoraris dels professionals

Les terceres persones imparcials designades per a qualsevol dels procediments d’ADR, excepte per a l’arbitratge, l’Arbmed i la Medarb en relació amb la fase d’arbitratge, han de comunicar al CRCE quins són els seus honoraris d’acord amb la taula següent:
Quantia del procediment Honoraris
Fins a 100.000 € De 150 a 200 euros/hora
De 100.001 a 500.000 € De 201 a 300 euros/hora
De 500.001 a 1.000.000 € De 301 a 400 euros/hora
De 1.000.001 a 10.000.000 € De 401 a 500 euros/hora
Més de 10.000.001 € De 501 a 600 euros/hora
Quan la quantia del procediment sigui indeterminada i no es pugui quantificar pels mitjans establerts legalment, els honoraris seran d’entre 150 i 200 euros per hora.
Excepte si les parts ho acorden altrament, els honoraris es paguen en parts iguals entre totes.
El pressupost del professional inclou un mínim de dues hores, que comprenen l’estudi del cas i de la documentació.
En els procediments en què s’hagin designat i acceptat més d’una tercera persona imparcial, el pressupost inclou els honoraris de totes les terceres persones imparcials designades i per tots els conceptes.